اخبار و رویدادها

Logo.png

تحقیق نحوه درمان مدیکال سنگ


10/26/2019

همکاران ارجمند‌ ارولوژیست
برای ارزیابی برخورد همکاران در درمان مدیکال سنگ خواهشمندیم که گوگل فرم زیر را پر کنید
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQC0T6c1_DSHEbud3R7If3-pUsm2pW4G6OuI8iYLusGj34MQ/viewform?usp=sf_link