ankara escort
kutahya escort hakkari escort
escort antalya

اخبار و رویدادها

Logo.png

task table کمیته پژوهشیAffiliates

Definition

Task2

Definition

Task1

Name

Number

 

 

نشست و هماهنگی ونیز ارتبا ط مجازی با مراکز تحقیقات

Advisory Council

تعیین اولویتهای ملی همراه با توجه به مباحث داغ دنیا

Priority and national requirement

دکتر حمیدی مدنی

سرکار خانم دکتر حاج ابراهیمی

1

دکتررضایی طلب

دکتر رمضانی

 

 

 

Data registry Projects

دکتر شخص سلیم

2

Waiting for response….

 

 

ارتباط و همکاری با سایتها و ژورنالهای داخلی و خارجی

Publications and Journals

دکتر مهردادمحمدی

3

 

ارتباط و مشارکت کمیته پژوهشی با همایشها

Scientific congress

فعال کردن صفحه پزوهشی سایت و آموزشهای مجازی مهارتهای پزوهشی

Web, Research skill training

دکتر فلاح کرکان

4

Waiting for response….

ارتباط پژوهشگران با مراکز تحقیقاتی

Contracts

 

جذب و فراخوان وسیع و عادلانه پژوهشگران بخصوص خارج از دانشگاه

Recruitment

دکتر نریمانی

5

دکتر گلشن

 

Trans-plantation

بررسی وتدبیر و اجرای اعتبار بخشی به فعالان بگونه ای که انگیزه و محرک فعالیت بیشتر وجود داشته باشد

Reward system

دکتر تجلی

6

دکتر شاهین رضا زاده

 

Onco-urology

 

International affair

دکتر امینی

7

Waiting for response….

 

 

پذیرش،سازماندهی و تحقق پروپوزال های تحقیقاتی که از طرف خود کمیته پیشنهاد شود یا از بیرون به کمیته پیشنهاد شود

Proposals

دکتر قاءد

8

 

 

 

 

Evidencec Based Medicine

خانم دکتر حاج ابراهیمی

9

 

 

 

 

Andrology

دکتر مقربیان

8

دکتر عابدی

 

 

 

Pediatric

دکتر امیرزرگر

9

 

 

 

 

Endourology

دکتر شکیبا

10