اخبار کمیته دستیاری انجمن

گزارش کار سه ماهه اول کاری کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران

logo dastyari.jpg


" اقدامات صورت پذیرفته در کمیته دستیاری اورولوژی در سه ماهه گذشته ( از مرداد 98 لغایت مهر ماه 98) بدین شرح است: 1- همه پرسی و نظر سنجی در خصوص زمان و چگونگی ...
"

اقدامات صورت پذیرفته در کمیته دستیاری اورولوژی در سه ماهه گذشته ( از مرداد 98 لغایت مهر ماه 98) بدین شرح است:

1-    همه پرسی و نظر سنجی در خصوص زمان و چگونگی برگزاری کنگره دستیاری انجمن اورولوژی ایران در بین دستیاران سراسر کشور

2-    تصویب زمان و مکان چهاردهمین کنگره اورولوژی در بیمارستان هاشمی نژاد

3-    طراحی پوستر کنگره دستیاری

4-    تدوین برنامه کنگره دستیاری اورولوژی

5-    تنظیم تقویم پژوهشی توسط دکتر مکارم دبیر محترم پژوهشی کمیته

6-    اختصاص شرایط استفاده از تخفیف خرید کتاب جامع اورولوژی ایران جهت دستیاران ارشد اورولوژی سراسر کشور و اجرایی کردن آن

7-    پیگیری جهت تامین هزینه ایاب و ذهاب دستیاران مدعو به کنگره سیزدهم اورولوژی

8-    تهیه و تنظیم هارد و سی دی حاوی اطلاعات کلاس ها و کارگاه های برگزار شده در سیزدهمین کنگره اورولوژی دستیاری

9-    معرفی دستیار برای کمیته های انجمن اورولوژی

10-                        نضرسنجی کمیته صنفی جهت الویت بندی مشکلات دستیاران

11-                        تنظیم نامه درخواست های صنفی به دبیر محترم انجمن

12-                        تنظیم پیش نویس آئین نامه شرح وظایف کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران

13-                        تهیه پرسشنامه تحت وب طراحی شده کمیته دستیاری و اعلام نتایج آن در جامعه آماری دستیاران سراسر کشور در خصوص کنگره اورولوژی

14-                        هماهنگی برای ارائه کیس ریپورت جلسات ماهیانه انجمن اورولوژی

15-                        هماهنگی با نمایندگان دستیاران اورولوژی سراسر کشور جهت همکاری در نیوز لتر انجمن  اورولوژی

16-                        ارایه مقالات معتبر آموزشی-علمی و مطالب پژوهشی در صفحه مجازی کمیتهاعضای کمیته

:اعضای فعلی کمیته دستیاری

1.       . دکتر مرتضی فلاح کرکان، دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش دبیر کمیته دستیاری

2.       . دکتر محمد مهدی میری، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان شریعتی دبیر علمی

3.       خانم دکتر الهام تهرانی پور،  دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا دبیر روابط عمومی و . IT

4.       . دکتر وحید فخار، دستیار سال دوم دانشگاه ایران-بیمارستان شهید هاشمی نژاد دبیر صنفی

5.       . دکتر علیرضا مکارم، دستیار سال سوم دانشگاه شیراز دبیر پژوهشی


قوانین و آیین نامه ها

گزارش کار سه ماهه اول کاری کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایرانlogo dastyari.jpg
" اقدامات صورت پذیرفته در کمیته دستیاری اورولوژی در سه ماهه گذشته ( از مرداد 98 لغایت مهر ماه 98) بدین شرح است: 1- همه پرسی و نظر سنجی در خصوص زمان و چگونگی ...
"

اقدامات صورت پذیرفته در کمیته دستیاری اورولوژی در سه ماهه گذشته ( از مرداد 98 لغایت مهر ماه 98) بدین شرح است:

1-    همه پرسی و نظر سنجی در خصوص زمان و چگونگی برگزاری کنگره دستیاری انجمن اورولوژی ایران در بین دستیاران سراسر کشور

2-    تصویب زمان و مکان چهاردهمین کنگره اورولوژی در بیمارستان هاشمی نژاد

3-    طراحی پوستر کنگره دستیاری

4-    تدوین برنامه کنگره دستیاری اورولوژی

5-    تنظیم تقویم پژوهشی توسط دکتر مکارم دبیر محترم پژوهشی کمیته

6-    اختصاص شرایط استفاده از تخفیف خرید کتاب جامع اورولوژی ایران جهت دستیاران ارشد اورولوژی سراسر کشور و اجرایی کردن آن

7-    پیگیری جهت تامین هزینه ایاب و ذهاب دستیاران مدعو به کنگره سیزدهم اورولوژی

8-    تهیه و تنظیم هارد و سی دی حاوی اطلاعات کلاس ها و کارگاه های برگزار شده در سیزدهمین کنگره اورولوژی دستیاری

9-    معرفی دستیار برای کمیته های انجمن اورولوژی

10-                        نضرسنجی کمیته صنفی جهت الویت بندی مشکلات دستیاران

11-                        تنظیم نامه درخواست های صنفی به دبیر محترم انجمن

12-                        تنظیم پیش نویس آئین نامه شرح وظایف کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران

13-                        تهیه پرسشنامه تحت وب طراحی شده کمیته دستیاری و اعلام نتایج آن در جامعه آماری دستیاران سراسر کشور در خصوص کنگره اورولوژی

14-                        هماهنگی برای ارائه کیس ریپورت جلسات ماهیانه انجمن اورولوژی

15-                        هماهنگی با نمایندگان دستیاران اورولوژی سراسر کشور جهت همکاری در نیوز لتر انجمن  اورولوژی

16-                        ارایه مقالات معتبر آموزشی-علمی و مطالب پژوهشی در صفحه مجازی کمیته


###