اخبار کمیته دستیاری انجمن

گزارش انتخابات کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران در سال 1398

logo dastyari.jpg


هوالشافی

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری

جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر

     با سلام و احترام، به استحضار می رساند که انتخابات کمیته دستیاری در تاریخ 20 خرداد 1398 در حین برگزاری سیزدهمین کنگره کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران صورت پذیرفت. این امر با حضور 33 دستیار اورولوژی کشور و استاد قهستانی نماینده محترم هیات رییسه انجمن انجام شد. نتایج انتخابات از قرار ذیل می باشد.

کاندیدا ها و تعداد رای آن ها(برگه های رای به پیوست تقدیم می گردد):

1.       دکتر مرتضی فلاح کرکان، دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی- بیمارستان شهدای تجریش: 30 رای

2.       دکتر محمد مهدی میری، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان شریعتی: 29 رای

3.       خانم دکتر الهام تهرانی پور،  دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا: 25 رای

4.       دکتر وحید فخار، دستیار سال دوم دانشگاه ایران-بیمارستان شهید هاشمی نژاد: 25 رای

5.       دکتر علیرضا مکارم، دستیار سال سوم دانشگاه شیراز:17 رای

نفر ششم که به عنوان علی البدل می باشد: دکتر فرنود نصرتی، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا:16 رای

طبق جلسه درونی منتخبین، مسولیت افراد در کمیته دستیاری از قرار زیر است:

دکتر مرتضی فلاح کرکان: دبیر کمیته دستیاری

دکتر محمد مهدی میری: دبیر علمی

دکتر علیرضا مکارم: دبیر پژوهشی

خانم دکتر الهام تهرانی پور: دبیر روابط عمومی و IT

دکتر وحید فخار: دبیر صنفی

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نموده و احکام دو ساله منتخبین صادر گردد. پیشاپیش از زحمات شما متشکرم.

و من ا... توفیق

دکتر مرتضی فلاح کرکان

دبیر کمیته دستیاری

25 خرداد 1398اعضای کمیته

:اعضای فعلی کمیته دستیاری

1.       . دکتر مرتضی فلاح کرکان، دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش دبیر کمیته دستیاری

2.       . دکتر محمد مهدی میری، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان شریعتی دبیر علمی

3.       خانم دکتر الهام تهرانی پور،  دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا دبیر روابط عمومی و . IT

4.       . دکتر وحید فخار، دستیار سال دوم دانشگاه ایران-بیمارستان شهید هاشمی نژاد دبیر صنفی

5.       . دکتر علیرضا مکارم، دستیار سال سوم دانشگاه شیراز دبیر پژوهشی


قوانین و آیین نامه ها

گزارش انتخابات کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران در سال 1398logo dastyari.jpg

هوالشافی

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری

جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر

     با سلام و احترام، به استحضار می رساند که انتخابات کمیته دستیاری در تاریخ 20 خرداد 1398 در حین برگزاری سیزدهمین کنگره کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران صورت پذیرفت. این امر با حضور 33 دستیار اورولوژی کشور و استاد قهستانی نماینده محترم هیات رییسه انجمن انجام شد. نتایج انتخابات از قرار ذیل می باشد.

کاندیدا ها و تعداد رای آن ها(برگه های رای به پیوست تقدیم می گردد):

1.       دکتر مرتضی فلاح کرکان، دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی- بیمارستان شهدای تجریش: 30 رای

2.       دکتر محمد مهدی میری، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان شریعتی: 29 رای

3.       خانم دکتر الهام تهرانی پور،  دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا: 25 رای

4.       دکتر وحید فخار، دستیار سال دوم دانشگاه ایران-بیمارستان شهید هاشمی نژاد: 25 رای

5.       دکتر علیرضا مکارم، دستیار سال سوم دانشگاه شیراز:17 رای

نفر ششم که به عنوان علی البدل می باشد: دکتر فرنود نصرتی، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا:16 رای

طبق جلسه درونی منتخبین، مسولیت افراد در کمیته دستیاری از قرار زیر است:

دکتر مرتضی فلاح کرکان: دبیر کمیته دستیاری

دکتر محمد مهدی میری: دبیر علمی

دکتر علیرضا مکارم: دبیر پژوهشی

خانم دکتر الهام تهرانی پور: دبیر روابط عمومی و IT

دکتر وحید فخار: دبیر صنفی

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نموده و احکام دو ساله منتخبین صادر گردد. پیشاپیش از زحمات شما متشکرم.

و من ا... توفیق

دکتر مرتضی فلاح کرکان

دبیر کمیته دستیاری

25 خرداد 1398


###