تشکیل جلسه کمیته پزشکی قانونی انجمن ارولوژی ایران

DR Yaseri
Created 140 days ago
by DR Yaseri

Tags: پزشکی قانونی
Categories:
Views: 57

جلسه کمیته پزشکی قانونی با حضور دکتر محمد رضا نیکوبخت و نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد