انجمن اورولوژی آسیا ۳ نفر برای شرکت در برنامه ویژه اورولوژیستهای جوان می پذیرد.

همکاران جوان عضوانجمن اورولوژی ایران انجمن اورولوژی آسیا به روال سالهای اخیر از هر کشور عضو سه نفر از اورولوژیستهای جوان را برای شرکت در برنامه ویژه اورولوژیستهای جوان به شرح زیر می پذیرد. لطفا شرایط و جزئیات را به دقت مطالعه نموده و حداکثر تا چهارشنبه ۲۹ اسفند در صورت تمایل به شرکت در …

خبرگزاری سایت انجمن اورولوژی اخبار کمیته اورولوژیست های جوان

انجمن اورولوژی آسیا ۳ نفر برای شرکت در برنامه ویژه اورولوژیستهای جوان می پذیرد.

همکاران جوان عضوانجمن اورولوژی ایران انجمن اورولوژی آسیا به روال سالهای اخیر از هر کشور عضو سه نفر از اورولوژیستهای جوان را برای شرکت در برنامه ویژه اورولوژیستهای جوان به شرح زیر می پذیرد. لطفا شرایط و جزئیات را به دقت مطالعه نموده و حداکثر تا چهارشنبه ۲۹ اسفند در صورت تمایل به شرکت در …

خبرگزاری سایت انجمن اورولوژی اخبار کمیته اورولوژیست های جوان

نقش برجسته اورولوژیست های جوان در برگزاری کنگره سال ۹۷

نقش برجسته اورولوژیست های جوان در برگزاری کنگره سال ۹۷ انجمن در این کنگره از همکاران اورولوژیست جوان در برگزاری، مدیریت جلسات، ارزیابی برنامه ها و ارائه گزارشی از خلاصه مطالب روز قبل کنگره و مدیریت ضبط برنامه ها و پخش آنها در روزهای پس از کنگره بصورت webcast بهره خواهیم برد. همچنین یک برنامه …

آیین نامه شرح وظایف و اختیارات کمیته اورولوژیستهای جوان انجمن اورولوژی ایران

به نام خدا آیین نامه شرح وظایف و اختیارات کمیته اورولوژیستهای جوان انجمن اورولوژی ایران و ارتباط آن با هیات مدیره محترم انجمن ارولوژی ایران ۱) کمیته اورولوژیستهای جوان یکی از کمیته های انجمن اورولوژی ایران بوده بر اساس تعریف، اورولوژیستهایی که از زمان فارغ التحصیلی آنها کمتر از ده سال می گذرد و سن …

خبرگزاری سایت انجمن اورولوژی اخبار کمیته اورولوژیست های جوان