الف- اهداف انجمن اورولوژی ایران:

۱- خدمت تخصصی به جامعه و مردم

۱-۱- اطلاع رسانی به بیماران

۲-۱- پیشنهاد و اجرای روز ملی سلامت مردان

۳-۱- نظارت و همکاری علمی درتأمین داروهای اورولوژی

۴-۱- انجام پروژه های پژوهشی در راستای نیازهای جامعه

۲- خدمت به متخصصین اورولوژی

۱-۲- اجرای برنامه های آموزشی پژوهشی

۲-۲- برگزاری کنفرانس های علمی ماهیانه

۳-۲- برگزاری کنگره های سالیانه

۴-۲- برگزاری برنامه های آموزش مداوم

۵-۲- برگزاری برنامه های آموزشی دستیاران

۶-۲- بررسی وضعیت علمی، پژوهشی،تجهیزاتی و شغلی اورولوژیست ها به صورت دوره ای به منظور برنامه ریزی

۳- ارتباط و عضویت در مجامع بین المللی

۱-۳- قرارداد با انجمن اورولوژی اروپا

۲-۳- عضویت در انجمن اورولوژی آسیا

۳-۳- تشکیل انجمن اورولوژی مدیترانه شرقی و انجمن آندرولوژی آسیا اروپا با کشورهای منطقه

۴-۳- همکاری با انجمن اورولوژی کشورهای عرب

۵-۳- همکاری با انجمن های اورولوژی کشورهای منطقه

۶-۳- اعزام دستیاران اورولوژی کشور به امتحان بورد اورولوژی اروپا