الف- اهداف انجمن اورولوژي ايران:

1- خدمت تخصصي به جامعه و مردم

1-1- اطلاع رساني به بيماران

2-1- پيشنهاد و اجراي روز ملي سلامت مردان

3-1- نظارت و همکاري علمي درتأمين داروهاي اورولوژي

4-1- انجام پروژه هاي پژوهشي در راستاي نيازهاي جامعه

2- خدمت به متخصصين اورولوژي

1-2- اجراي برنامه هاي آموزشي پژوهشي

2-2- برگزاري کنفرانس هاي علمي ماهيانه

3-2- برگزاري کنگره هاي ساليانه

4-2- برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم

5-2- برگزاري برنامه هاي آموزشي دستياران

6-2- بررسي وضعيت علمي، پژوهشي،تجهيزاتي و شغلي اورولوژيست ها به صورت دوره اي به منظور برنامه ريزي

3- ارتباط و عضويت در مجامع بين المللي

1-3- قرارداد با انجمن اورولوژي اروپا

2-3- عضويت در انجمن اورولوژي آسيا

3-3- تشکيل انجمن اورولوژي مديترانه شرقي و انجمن آندرولوژي آسيا اروپا با کشورهاي منطقه

4-3- همکاري با انجمن اورولوژي کشورهاي عرب

5-3- همکاري با انجمن هاي اورولوژي کشورهاي منطقه

6-3- اعزام دستياران اورولوژي کشور به امتحان بورد اورولوژي اروپا