هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران سال ۱۳۷۳:

 


دکتر سیدمحمد سنادیزاده

رییس هیأت مدیره

دکترداراب مهربان

دبیر انجمن

دکتر سیدیوسف حسینی

عضو هیأت مدیره

دکتر محمد سدهی

عضو هیأت مدیره

دکتر پرویز جبل عاملی

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدعلی زرگر

بازرس

 

هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران در سال ۱۳۷۵

 

دکتر محمدعلی زرگر

رییس هیأت مدیره

دکتر سیدیوسف حسینی

نایب رییس انجمن

دکتر سیدجلیل حسینی

دبیر انجمن

دکترعبدالمحمدکجباف زاده

عضو هیأت مدیره

دکتر حمید ارشدی

خزانه دار

دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

بازرس

 

اعضای هیأت مدیره سال ۱۳۷۸:

 

دکتر محمدعلی زرگر

رییس هیأت مدیره

دکتر سیدجلیل حسینی

دبیر انجمن

دکترعبدالمحمد کجباف زاده

عضو هیأت مدیره

دکتر عبدالرسول مهرسای

عضو هیأت مدیره

دکتر محسن آیتی

خزانه دار

دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

بازرس

 

اعضای هیأت مدیره سال ۱۳۸۰

 

دکتر محمدعلی زرگر

رییس هیأت مدیره

دکتر سیدجلیل حسینی

دبیر انجمن

دکتر عبدالرسول مهرسای

عضو هیأت مدیره

دکتر پرویز جبل عاملی

عضو هیأت مدیره

دکتر محسن آیتی

خزانه دار

دکترمحمدعلی صدیقی گیلانی

بازرس

اعضای هیأت مدیره سال ۱۳۸۲:

 

دکتر سیدجلیل حسینی

رییس هیأت مدیره

دکتر محمدعلی زرگر

نایب رییس انجمن

دکتر عبدالرسول مهرسای

دبیر انجمن

دکترمحمدرضا نیکوبخت

عضو هیأت مدیره

دکتر محسن آیتی

خزانه دار

دکتر حبیب اله رجایی

بازرس

 

اعضای هیأت مدیره سال ۱۳۸۵:

 

دکتر سیدجلیل حسینی

رییس هیأت مدیره

دکتر محمدعلی زرگر

نایب رییس انجمن

دکتر عبدالرسول مهرسای

دبیر انجمن

دکتر مسعود اعتمادیان

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدعلی زرگر

خزانه دار

دکتر حبیب اله رجایی

بازرس

 

اعضای هیأت مدیره سال ۱۳۸۸:

 

دکتر سیدجلیل حسینی

رییس هیأت مدیره

دکتر محمدعلی زرگر

نایب رییس انجمن

دکتر عبدالرسول مهرسای

دبیر انجمن

دکتر غلامرضا پورمند

عضو هیأت مدیره

دکتر محمد سدهی

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

عضو هیأت مدیره

 

 

 

دکتر محمدرضا نوروزی

خزانه دار

دکتر حبیب اله رجایی

بازرس