هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران سال 1373:

 


دکتر سیدمحمد سنادیزاده

رییس هیأت مدیره

دکترداراب مهربان

دبیر انجمن

دکتر سيديوسف حسيني

عضو هیأت مدیره

دکتر محمد سدهي

عضو هیأت مدیره

دکتر پرويز جبل عاملي

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدعلي زرگر

بازرس

 

هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران در سال 1375

 

دکتر محمدعلی زرگر

رییس هیأت مدیره

دکتر سيديوسف حسيني

نایب رییس انجمن

دکتر سیدجلیل حسینی

دبیر انجمن

دکترعبدالمحمدکجباف زاده

عضو هیأت مدیره

دکتر حمید ارشدی

خزانه دار

دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

بازرس

 

اعضای هیأت مدیره سال 1378:

 

دکتر محمدعلی زرگر

رییس هیأت مدیره

دکتر سیدجلیل حسینی

دبیر انجمن

دکترعبدالمحمد کجباف زاده

عضو هیأت مدیره

دکتر عبدالرسول مهرسای

عضو هیأت مدیره

دکتر محسن آیتی

خزانه دار

دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

بازرس

 

اعضای هیأت مدیره سال 1380

 

دکتر محمدعلی زرگر

رییس هیأت مدیره

دکتر سیدجلیل حسینی

دبیر انجمن

دکتر عبدالرسول مهرسای

عضو هیأت مدیره

دکتر پرویز جبل عاملی

عضو هیأت مدیره

دکتر محسن آیتی

خزانه دار

دکترمحمدعلی صدیقی گیلانی

بازرس

اعضای هیأت مدیره سال 1382:

 

دکتر سیدجلیل حسینی

رییس هیأت مدیره

دکتر محمدعلی زرگر

نایب رییس انجمن

دکتر عبدالرسول مهرسای

دبیر انجمن

دکترمحمدرضا نیکوبخت

عضو هیأت مدیره

دکتر محسن آیتی

خزانه دار

دکتر حبیب اله رجایی

بازرس

 

اعضای هیأت مدیره سال 1385:

 

دکتر سیدجلیل حسینی

رییس هیأت مدیره

دکتر محمدعلی زرگر

نایب رییس انجمن

دکتر عبدالرسول مهرسای

دبیر انجمن

دکتر مسعود اعتمادیان

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدعلی زرگر

خزانه دار

دکتر حبیب اله رجایی

بازرس

 

اعضای هیأت مدیره سال 1388:

 

دکتر سیدجلیل حسینی

رییس هیأت مدیره

دکتر محمدعلی زرگر

نایب رییس انجمن

دکتر عبدالرسول مهرسای

دبیر انجمن

دکتر غلامرضا پورمند

عضو هیأت مدیره

دکتر محمد سدهی

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

عضو هیأت مدیره

 

 

 

دکتر محمدرضا نوروزی

خزانه دار

دکتر حبیب اله رجایی

بازرس