معرفي هيأت مديره فعلی انجمن اورولوژي ايران

:: دکتر عباس بصیری (رییس)

:: دکتر محمد رضا نیکو بخت (نایب رییس)

:: دکتر محمد هادی رادفر (دبیر)

:: دکتر دکتر حسن جمشیدیان (بازرس)

:: دکتر محمدعلی زرگر شوشتری (خزانه دار)

:: دکتر سید محمد قهستانی (عضو هيأت مديره)

:: دکتر فرزین سلیمانزاده (عضو هيأت مديره)

:: دکتر فرزانه شریفی اقدس (عضو هيأت مديره)

هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران در سال 1394:

:: دکتر عباس بصیری (رییس)

:: دکترغلامرضا پورمند(نایب رییس)

:: دکتر محمدرضا نوروزی (دبیر)

:: دکتر دکتر حسن جمشیدیان (بازرس)

:: دکتر محمدعلی زرگر (خزانه دار)

:: دکتر محمد یزدانی (عضو هيأت مديره)

:: دکتر فرزین سلیمانزاده (عضو هيأت مديره)

:: دکتر محسن آیتی (عضو هيأت مديره)

 

معرفي هيأت مديره انجمن اورولوژي ايران 1390:

:: دکتر سيدمحمد سنادیزاده (رییس)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی (نايب رييس)

:: دکتر عباس بصیری (دبير)

:: دکتر محمدعلی زرگر (خزانه دار)

:: دکتر سیدجلیل حسینی (عضو هيأت مديره)

:: دکتر محمدرضا نوروزی (عضو هيأت مديره)

:: دکتر محمد یزدانی (عضو هيأت مديره)

:: دکتر حبيب اله رجايي (بازرس)


هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران در سال 1388:

:: دکتر سیدجلیل حسینی (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر محمدعلی زرگر (نایب رییس انجمن)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای (دبیر)

:: دکتر غلامرضا پورمند(عضو هيأت مديره)

:: دکتر محمد سدهی(عضو هيأت مديره)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی(عضو هيأت مديره)

:: دکتر محمدرضا نوروزی (خزانه دار)

:: دکتر حبیب اله رجایی (بازرس)

هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران در سال1385:

:: دکتر سیدجلیل حسینی (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر محمدعلی زرگر (نایب رییس و خزانه دار انجمن)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای (دبیر)

:: دکتر مسعود اعتمادیان (عضو هیات مدیره)

:: دکتر حبیب اله رجایی (بازرس)

 


هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران در سال 1382:

:: دکتر سیدجلیل حسینی (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر محمدعلی زرگر (نایب رییس انجمن)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای (دبیر)

:: دکترمحمدرضا نیکوبخت (عضو هیات مدیره)

:: دکتر محسن آیتی (خزانه دار)

:: دکتر حبیب اله رجایی (بازرس)

::


هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران در سال 1380:

:: دکتر محمدعلی زرگر (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر سیدجلیل حسینی (دبیر انجمن)

:: دکتر پرویز جبل عاملی(عضو هيأت مديره)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای(عضو هيأت مديره)

:: دکتر محسن آیتی (خزانه دار)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی (بازرس)

هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران در سال 1378:

:: دکتر محمدعلی زرگر (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر سیدجلیل حسینی (دبیر انجمن)

:: دکترعبدالمحمد کجباف زاده(عضو هيأت مديره)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای(عضو هيأت مديره)

:: دکتر محسن آیتی (خزانه دار)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی (بازرس)

هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران در سال 1375:

:: دکتر محمدعلی زرگر (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر سيديوسف حسيني (نایب رییس انجمن)

:: دکتر سیدجلیل حسینی (دبیر انجمن)

:: دکترعبدالمحمدکجباف زاده (عضو هیأت مدیره)

:: دکتر حمید ارشدی (خزانه دار)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی (بازرس)

هيأت مديره انجمن اورولوژی ایران سال 1373:

:: دکترسید محمد سنادیزاده (رییس هیأت مدیره)

:: دکترداراب مهربان (دبیر انجمن)

:: دکتر سيد يوسف حسيني(عضو هيأت مديره)

:: دکتر محمد سدهي، دکتر پرويز جبل عاملي(عضو هيأت مديره)

:: دکتر محمدعلي زرگر (بازرس)