معرفی هیأت مدیره فعلی انجمن اورولوژی ایران

:: دکتر عباس بصیری (رییس)

:: دکتر محمد رضا نیکو بخت (نایب رییس)

:: دکتر محمد هادی رادفر (دبیر)

:: دکتر دکتر حسن جمشیدیان (بازرس)

:: دکتر محمدعلی زرگر شوشتری (خزانه دار)

:: دکتر سید محمد قهستانی (عضو هیأت مدیره)

:: دکتر فرزین سلیمانزاده (عضو هیأت مدیره)

:: دکتر فرزانه شریفی اقدس (عضو هیأت مدیره)

هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران در سال ۱۳۹۴:

:: دکتر عباس بصیری (رییس)

:: دکترغلامرضا پورمند(نایب رییس)

:: دکتر محمدرضا نوروزی (دبیر)

:: دکتر دکتر حسن جمشیدیان (بازرس)

:: دکتر محمدعلی زرگر (خزانه دار)

:: دکتر محمد یزدانی (عضو هیأت مدیره)

:: دکتر فرزین سلیمانزاده (عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محسن آیتی (عضو هیأت مدیره)

 

معرفی هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران ۱۳۹۰:

:: دکتر سیدمحمد سنادیزاده (رییس)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی (نایب رییس)

:: دکتر عباس بصیری (دبیر)

:: دکتر محمدعلی زرگر (خزانه دار)

:: دکتر سیدجلیل حسینی (عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محمدرضا نوروزی (عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محمد یزدانی (عضو هیأت مدیره)

:: دکتر حبیب اله رجایی (بازرس)


هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران در سال ۱۳۸۸:

:: دکتر سیدجلیل حسینی (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر محمدعلی زرگر (نایب رییس انجمن)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای (دبیر)

:: دکتر غلامرضا پورمند(عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محمد سدهی(عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی(عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محمدرضا نوروزی (خزانه دار)

:: دکتر حبیب اله رجایی (بازرس)

هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران در سال۱۳۸۵:

:: دکتر سیدجلیل حسینی (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر محمدعلی زرگر (نایب رییس و خزانه دار انجمن)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای (دبیر)

:: دکتر مسعود اعتمادیان (عضو هیات مدیره)

:: دکتر حبیب اله رجایی (بازرس)

 


هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران در سال ۱۳۸۲:

:: دکتر سیدجلیل حسینی (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر محمدعلی زرگر (نایب رییس انجمن)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای (دبیر)

:: دکترمحمدرضا نیکوبخت (عضو هیات مدیره)

:: دکتر محسن آیتی (خزانه دار)

:: دکتر حبیب اله رجایی (بازرس)

::


هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران در سال ۱۳۸۰:

:: دکتر محمدعلی زرگر (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر سیدجلیل حسینی (دبیر انجمن)

:: دکتر پرویز جبل عاملی(عضو هیأت مدیره)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای(عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محسن آیتی (خزانه دار)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی (بازرس)

هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران در سال ۱۳۷۸:

:: دکتر محمدعلی زرگر (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر سیدجلیل حسینی (دبیر انجمن)

:: دکترعبدالمحمد کجباف زاده(عضو هیأت مدیره)

:: دکتر عبدالرسول مهرسای(عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محسن آیتی (خزانه دار)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی (بازرس)

هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران در سال ۱۳۷۵:

:: دکتر محمدعلی زرگر (رییس هیأت مدیره)

:: دکتر سیدیوسف حسینی (نایب رییس انجمن)

:: دکتر سیدجلیل حسینی (دبیر انجمن)

:: دکترعبدالمحمدکجباف زاده (عضو هیأت مدیره)

:: دکتر حمید ارشدی (خزانه دار)

:: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی (بازرس)

هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران سال ۱۳۷۳:

:: دکترسید محمد سنادیزاده (رییس هیأت مدیره)

:: دکترداراب مهربان (دبیر انجمن)

:: دکتر سید یوسف حسینی(عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محمد سدهی، دکتر پرویز جبل عاملی(عضو هیأت مدیره)

:: دکتر محمدعلی زرگر (بازرس)