1- شاخه هاي استاني انجمن (IUA Sections):

نحوه تشکيل و دستاوردهاي شاخه هاي استاني (IUA Sections)

در سال 1378 پس از تشکيل کميته ها و بررسي روند اجرايي آن ها هيأت مديره جهت توسعه فعاليت هاي انجمن در ساير استان ها، نسبت به تشکيل شاخه هاي استاني اقدام نمود و در همين راستا قوانيني را جهت تشکيل اين شاخه ها تدوين و پس از تأييد دبيرخانه کميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشکي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به استان ها ابلاغ نمود. طبق اين آيين نامه استان هايي که بيش از 20 نفر متخصص اورولوژي دارند مي توانند زير نظر انجمن مرکزي تشکيل شاخــه بدهند و انتخــابات آن ها بصورت سه سالانه با حضور يک نفر از انجمـن مرکــزي برگـزار مي‌گـردد و بديهـي اسـت انجمن در حال حاضـر داراي 11 شاخه استاني مي باشد.

معرفي شاخه هاي استاني و منطقه اي انجمن عبارتند از:

شاخه اصفهان، شاخه فارس، كهکيلويه و بوير احمد، شاخه شرق، شاخه آذربايجان شرقي، شاخه گيلان، شاخه شمال، شاخه

خراسان، شاخه آذربايجان غربي، شاخه طبرستان، شاخه خوزستان، شاخه غرب

· انجمن اورولوژي شاخه اصفهان(IUA Isfahan Section):

سال تأسيس: 1378

برگزاري 5 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

ريـيـس هيأت مديره: دکتر اصغر قلمکاري، دبیر: دکتر محمد یزدانی

· انجمن اورولوژي شاخه آذربايجان شرقي (IUA Eastern Ajzarbijan Section):

سال تأسيس: 1378

برگزاري 5 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

ريـيـس هيأت مديره: دکتر سید کاظم مداین، دبیر: دکتر صمد هژیر

· انجمن اورولوژي شاخه خراسان (IUA Khorasan Section):

سال تأسيس: 1378

برگزاري 5 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

ريـيـس هيأت مديره: دکتر محمد اصل زارع، دبیر: دکتر محمود فرزین

· شاخه انجمن اورولوژي خوزستان (IUA Khouzestan Section):

سال تأسيس: 1378

برگزاري 5 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

ريـيـس هيأت مديره: دکتر مجید جاسمی، دبیر: دکتر علیرضا خردمند

· انجمن اورولوژي شاخه فارس، كهکيلويه و بوير احمد (IUA Fars Section):

سال تأسيس: 1378

برگزاري 5 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

ريـيـس هيأت مديره: دکتر علیرضا تدین ، دبیر: دکتر شهریار ضیغمی

· انجمن اورولوژي شاخه گيلان (IUA Gilan Section):

سال تأسيس: 1384

-برگزاري 4 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

ريـيـس هيأت مديره: دکتر ولی دژآباد ، دبیر: دکتر علی حمیدی مدنی

· انجمن اورولوژي شاخه آذربايجان غربي (IUA Western Azarbijan Section):

سال تأسيس: 1384

برگزاري 2 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

ريـيـس هيأت مديره: دکتر سیدابراهیم موسوی ، دبیر: دکتر محمد صدری

· انجمن اورولوژي منطقه غرب (IUA West Section):

سال تأسيس: 1385

برگزاري 2 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

ريـيـس هيأت مديره: دکتر محمودرضا مرادی

· انجمن اورولوژي منطقه جنوب شرق (IUA East Section):

سال تأسيس: 1385

برگزاري 2 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

عضو موسس: دکتر سراج الدين وحيدي

· انجمن اورولوژي منطقه شمال (IUA North Section):

سال تأسيس: 1387

برگزاري 1 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

اعضاي موسس: دكتر ولي دژآباد- دكتر علي حميدي مدني- دكتر بهمن ارزاني- دكتر ارسلان علي رمجي- دكتر علي عيسي پور

· انجمن اورولوژی شاخه طبرستان (IUA Tabarestan Section)

سال تأسيس: 1388

برگزاري 2 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

ريـيـس هيأت مديره: دکتر حسن قادری، دبیر: دکتر علی عیسی پور

2- شاخه هاي تخصصي انجمن (IUA Societies):

نحوه تشکيل و دستاوردهاي شاخه هاي تخصصي (IUA Societies)

با توجه به رشد و گستردگي علم اورولوژي در شاخه هاي فوق تخصصي در دهه گذشته، انجمن اورولوژي ايران اقدام به تشکيل شاخه هاي تخصصي نمود تا زمينه هاي علمي پژوهشي و خدماتي براي هر يک از فوق تخصص هاي اورولوژي فراهم نمايد و در اين راستا در شش رشته فوق تخصصي شاخه تخصصي انجمن اورولوژي (IUA Subspeciality Society) را تشکيل داد که اين شاخه ها عبارتند از:

· شاخه تخصصي اورولوژي زنان (IUA Female Urology Society)

· شاخه تخصصي آندرولوژي (IUA Andrology Society)

· شاخه تخصصي انکويورولوژي (IUA Oncourology Society)

· شاخه تخصصي پيوند (IUA Transplantation Society)

· شاخه تخصصي اورولوژی اطفال IUA Pediatric Urology Society))

· شاخه تخصصي اورولوژی ترميمي (IUA Reconstructive Urology Society)

· شاخه تخصصي اورولوژي زنان (IUA Female Urology Society)

رییس شاخه: دکتر سکینه حاج ابراهیمی، دبیر شاخه: دکتر مهتاب ضرغام

سال تأسيس: 1384

برگزاري 3 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

فعاليت ها:

برگزاري اولين کنگره اورولوژي زنان

رييس کنگره : دکتر مريم امامي، دبيرکنگره: دکتر سکينه حاج ابراهيمي، تاريخ برگزاري: 9 و 10 خرداد 1387 با همکاري دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور و انجمن اورولوژي اروپا، محل برگزاري: كتابخانه ملي ايران

· شاخه تخصصي آندرولوژي (IUA Andrology Society)

رییس شاخه: دکتر محمد علی صدیقی گیلانی ، دبیر شاخه: دکتر سراج الدین وحیدی

سال تأسيس: 1384

برگزاري 3 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

فعاليت ها:

برگزاري اولين کنگره آندرولوژي:

رييس: دکتر محمدعلي صديقي گيلاني، دبير: دکتر کيوان رادخواه، تاريخ برگزاري: 9 و 10 خرداد 1387 با همکاري دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور و انجمن اورولوژي اروپا، محل برگزاري: كتابخانه ملي ايران

· شاخه تخصصي انکويورولوژي (IUA Oncourology Society)

رییس شاخه: دکتر محسن آیتی

سال تأسيس: 1384
برگزاري 3 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات
فعاليت ها:

فعاليت هاي متعدد آموزشي و پژوهشي

· شاخه تخصصي پيوند (IUA Transplantation Society)

رییس شاخه: دکتر غلامرضا پورمند، دبیر شاخه: دکتر غلامحسین نادری

سال تأسيس: 1380

برگزاري 2 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

فعاليت ها:

فعاليت هاي متعدد آموزشي و پژوهشي

· شاخه تخصصي اورولوژی اطفال (IUA Pediatric Urology Society)

رییس شاخه: دکتر حمید ارشدی ، دبیر شاخه: دکتر امیرحسن محبوبی

سال تأسيس: 1384

برگزاري 3 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

فعاليت ها:

برگزاري اولين كنگره اورولوژي اطفال: رييس: دكتر عبدالمحمد كجباف زاده، دبير: دكتر حميد ارشدي، تاريخ برگزاري: 25 و 26 ارديبهشت 1386، محل برگزاري: كتابخانه ملي ايران

انتشار کتاب خلاصه مقالات اولين کنگره اورولوژي اطفال

· شاخه تخصصي اورولوژی ترميمي (IUA Reconstructive Urology Society)

رییس شاخه: دکتر سید جلیل حسینی، دبیر شاخه: دکتر کامیار توکلی

سال تأسيس: 1386

برگزاري 2 دوره مجمع عمومي جهت انتخابات

فعاليت ها:

فعاليت هاي متعدد آموزشي و پژوهشي