۱- شاخه های استانی انجمن (IUA Sections):

نحوه تشکیل و دستاوردهای شاخه های استانی (IUA Sections)

در سال ۱۳۷۸ پس از تشکیل کمیته ها و بررسی روند اجرایی آن ها هیأت مدیره جهت توسعه فعالیت های انجمن در سایر استان ها، نسبت به تشکیل شاخه های استانی اقدام نمود و در همین راستا قوانینی را جهت تشکیل این شاخه ها تدوین و پس از تأیید دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استان ها ابلاغ نمود. طبق این آیین نامه استان هایی که بیش از ۲۰ نفر متخصص اورولوژی دارند می توانند زیر نظر انجمن مرکزی تشکیل شاخــه بدهند و انتخــابات آن ها بصورت سه سالانه با حضور یک نفر از انجمـن مرکــزی برگـزار می‌گـردد و بدیهـی اسـت انجمن در حال حاضـر دارای ۱۱ شاخه استانی می باشد.

معرفی شاخه های استانی و منطقه ای انجمن عبارتند از:

شاخه اصفهان، شاخه فارس، کهکیلویه و بویر احمد، شاخه شرق، شاخه آذربایجان شرقی، شاخه گیلان، شاخه شمال، شاخه

خراسان، شاخه آذربایجان غربی، شاخه طبرستان، شاخه خوزستان، شاخه غرب

· انجمن اورولوژی شاخه اصفهان(IUA Isfahan Section):

سال تأسیس: ۱۳۷۸

برگزاری ۵ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

ریـیـس هیأت مدیره: دکتر اصغر قلمکاری، دبیر: دکتر محمد یزدانی

· انجمن اورولوژی شاخه آذربایجان شرقی (IUA Eastern Ajzarbijan Section):

سال تأسیس: ۱۳۷۸

برگزاری ۵ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

ریـیـس هیأت مدیره: دکتر سید کاظم مداین، دبیر: دکتر صمد هژیر

· انجمن اورولوژی شاخه خراسان (IUA Khorasan Section):

سال تأسیس: ۱۳۷۸

برگزاری ۵ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

ریـیـس هیأت مدیره: دکتر محمد اصل زارع، دبیر: دکتر محمود فرزین

· شاخه انجمن اورولوژی خوزستان (IUA Khouzestan Section):

سال تأسیس: ۱۳۷۸

برگزاری ۵ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

ریـیـس هیأت مدیره: دکتر مجید جاسمی، دبیر: دکتر علیرضا خردمند

· انجمن اورولوژی شاخه فارس، کهکیلویه و بویر احمد (IUA Fars Section):

سال تأسیس: ۱۳۷۸

برگزاری ۵ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

ریـیـس هیأت مدیره: دکتر علیرضا تدین ، دبیر: دکتر شهریار ضیغمی

· انجمن اورولوژی شاخه گیلان (IUA Gilan Section):

سال تأسیس: ۱۳۸۴

-برگزاری ۴ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

ریـیـس هیأت مدیره: دکتر ولی دژآباد ، دبیر: دکتر علی حمیدی مدنی

· انجمن اورولوژی شاخه آذربایجان غربی (IUA Western Azarbijan Section):

سال تأسیس: ۱۳۸۴

برگزاری ۲ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

ریـیـس هیأت مدیره: دکتر سیدابراهیم موسوی ، دبیر: دکتر محمد صدری

· انجمن اورولوژی منطقه غرب (IUA West Section):

سال تأسیس: ۱۳۸۵

برگزاری ۲ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

ریـیـس هیأت مدیره: دکتر محمودرضا مرادی

· انجمن اورولوژی منطقه جنوب شرق (IUA East Section):

سال تأسیس: ۱۳۸۵

برگزاری ۲ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

عضو موسس: دکتر سراج الدین وحیدی

· انجمن اورولوژی منطقه شمال (IUA North Section):

سال تأسیس: ۱۳۸۷

برگزاری ۱ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

اعضای موسس: دکتر ولی دژآباد- دکتر علی حمیدی مدنی- دکتر بهمن ارزانی- دکتر ارسلان علی رمجی- دکتر علی عیسی پور

· انجمن اورولوژی شاخه طبرستان (IUA Tabarestan Section)

سال تأسیس: ۱۳۸۸

برگزاری ۲ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

ریـیـس هیأت مدیره: دکتر حسن قادری، دبیر: دکتر علی عیسی پور

۲- شاخه های تخصصی انجمن (IUA Societies):

نحوه تشکیل و دستاوردهای شاخه های تخصصی (IUA Societies)

با توجه به رشد و گستردگی علم اورولوژی در شاخه های فوق تخصصی در دهه گذشته، انجمن اورولوژی ایران اقدام به تشکیل شاخه های تخصصی نمود تا زمینه های علمی پژوهشی و خدماتی برای هر یک از فوق تخصص های اورولوژی فراهم نماید و در این راستا در شش رشته فوق تخصصی شاخه تخصصی انجمن اورولوژی (IUA Subspeciality Society) را تشکیل داد که این شاخه ها عبارتند از:

· شاخه تخصصی اورولوژی زنان (IUA Female Urology Society)

· شاخه تخصصی آندرولوژی (IUA Andrology Society)

· شاخه تخصصی انکویورولوژی (IUA Oncourology Society)

· شاخه تخصصی پیوند (IUA Transplantation Society)

· شاخه تخصصی اورولوژی اطفال IUA Pediatric Urology Society))

· شاخه تخصصی اورولوژی ترمیمی (IUA Reconstructive Urology Society)

· شاخه تخصصی اورولوژی زنان (IUA Female Urology Society)

رییس شاخه: دکتر سکینه حاج ابراهیمی، دبیر شاخه: دکتر مهتاب ضرغام

سال تأسیس: ۱۳۸۴

برگزاری ۳ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

فعالیت ها:

برگزاری اولین کنگره اورولوژی زنان

رییس کنگره : دکتر مریم امامی، دبیرکنگره: دکتر سکینه حاج ابراهیمی، تاریخ برگزاری: ۹ و ۱۰ خرداد ۱۳۸۷ با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و انجمن اورولوژی اروپا، محل برگزاری: کتابخانه ملی ایران

· شاخه تخصصی آندرولوژی (IUA Andrology Society)

رییس شاخه: دکتر محمد علی صدیقی گیلانی ، دبیر شاخه: دکتر سراج الدین وحیدی

سال تأسیس: ۱۳۸۴

برگزاری ۳ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

فعالیت ها:

برگزاری اولین کنگره آندرولوژی:

رییس: دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی، دبیر: دکتر کیوان رادخواه، تاریخ برگزاری: ۹ و ۱۰ خرداد ۱۳۸۷ با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و انجمن اورولوژی اروپا، محل برگزاری: کتابخانه ملی ایران

· شاخه تخصصی انکویورولوژی (IUA Oncourology Society)

رییس شاخه: دکتر محسن آیتی

سال تأسیس: ۱۳۸۴
برگزاری ۳ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات
فعالیت ها:

فعالیت های متعدد آموزشی و پژوهشی

· شاخه تخصصی پیوند (IUA Transplantation Society)

رییس شاخه: دکتر غلامرضا پورمند، دبیر شاخه: دکتر غلامحسین نادری

سال تأسیس: ۱۳۸۰

برگزاری ۲ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

فعالیت ها:

فعالیت های متعدد آموزشی و پژوهشی

· شاخه تخصصی اورولوژی اطفال (IUA Pediatric Urology Society)

رییس شاخه: دکتر حمید ارشدی ، دبیر شاخه: دکتر امیرحسن محبوبی

سال تأسیس: ۱۳۸۴

برگزاری ۳ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

فعالیت ها:

برگزاری اولین کنگره اورولوژی اطفال: رییس: دکتر عبدالمحمد کجباف زاده، دبیر: دکتر حمید ارشدی، تاریخ برگزاری: ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، محل برگزاری: کتابخانه ملی ایران

انتشار کتاب خلاصه مقالات اولین کنگره اورولوژی اطفال

· شاخه تخصصی اورولوژی ترمیمی (IUA Reconstructive Urology Society)

رییس شاخه: دکتر سید جلیل حسینی، دبیر شاخه: دکتر کامیار توکلی

سال تأسیس: ۱۳۸۶

برگزاری ۲ دوره مجمع عمومی جهت انتخابات

فعالیت ها:

فعالیت های متعدد آموزشی و پژوهشی