فصل اول: كليات
ماده1- به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه مربوط به آن، انجمن علمي اورولوژي ايران بر اساس مواد آتي تشكيل مي گردد كه در سطور بعد بطور خلاصه “انجمن” ناميده مي شود.

ماده2- انجمن عرفاً در زمينه هاي علمي، تحقيقاتي، تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي نمايد و اعضاء آن بنام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به دستجات و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 3- انجمن غير انتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي و ثبت در اداره ثبت شركت ها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

ماده 4- مركز انجمن در تهران است و شعب آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

ماده 5- انجمن داراي تابعيت ايراني است.

ماده 6- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم: شرح وظايف و اهداف
ماده 7- به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمن اقدامات و فعاليتهاي زير را بعمل خواهد آورد:

1-7- ايجاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي با شاخه هاي گوناگون اورولوژي سر و كار دارند

2-7- همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در برنامه ريزي امور آموزشي، پژوهشي و برگزاري گردهمايي ها و بازآموزي

3-7- ارزيابي و بازنگري برنامه هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه پيشنهادهاي لازم در مسائل مذكور

4-7- ارائه خدمات آموزشي، علمي، پژوهشي، فني

5-7- ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليتهاي علمي، پژوهشي و آموزشي

6-7- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشي و برگزاري گردهمايي هاي بازآموزي آموزشي و پژوهشي در سطوح داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

فصل سوم: عضويت
ماده 8- عضويت در انجمن به طريق زير مي باشد:

1-8- عضويت پيوسته: هيأت مؤسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه تخصص در يكي از رشته هاي اورولوژي و يا رشته هاي وابسته باشند، مي توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.

2-8- عضويت وابسته: افرادي كه حائز شرايط زير مي باشند، مي توانند به عضويت وابسته انجمن در آيند. كليه كسانيكه داراي درجه تخصص در يكي از رشته هاي جراحي و اورولوژي و نفرولوژي باشند.
3-8- عضويت افتخاري: شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبـرد اهداف انجمن كمك هاي مؤثر و ارزنده ای نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.

تبصره 1- اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيأت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.

تبصره 2- اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيأت مؤسس و هيأت مديره مذکور در ماده 7 آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي را دارا باشند.

ماده 9- هريك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيأت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره – پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.

ماده10- عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد.

1-10- استعفاي كتبي عضو

2-10- عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيأت مديره تعيين مي نمايد

3-10- زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به محروميت موقت يا دايم از اشتغال به حرف پزشكي

تبصره 1: مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است.

تبصره 2: تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تاييد نظارت بر عملكرد انجمن ها موضوع بند 7 ماده 13 آيين نامه با هيأت مديره خواهد بود.

فصل چهارم: اركان انجمن
ماده11- انجمن داراي اركان زير است:

1-11 مجمع عمومي

2-11 هيأت مديره

3-11 بازرس

الف) مجمع عمومي:

ماده 12- مجمع عمومي از گرد همايي اعضای پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل مي گردد.

1-12- مجمع عمومي عادي كه هر سال يكبار تشكيل مي گردد و به امور جاري انجمن رسيدگي مي كند و نيز مي تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشكيل شود.
2-12- مجمع عمومي فوق العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و با اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشكيل مي شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون موضوع ماده4 مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه 7/8/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل اجراء خواهد بود. مجامع عمومي به دعوت هيأت مديره يا بازرس يا 5/1 از اعضاء پيوسته تشكيل مي گردد.

تبصره 1: جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده هر يك با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء خواهد بود.

تبصره 2: مجامع عمومي در اولين جلسه خود يك نفر را از بين اعضاء به عنوان رييس مجمع و دو نفر را بعنوان منشي انتخاب مي نمايد. جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه يكماه قبل از تشكيل مجمع از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا عنداللزوم دعوت كتبي به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.

تبصره 3: چنانچه حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده بدست نيامد بفاصله يك ماه از تاريخ جلسات اوليه، نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود. در اين صورت مجمع با هر تعداد اعضاء حاضر تشكيل خواهد شد.

ماده 13- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد.

1-13- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن

2-13- اتخاذ تصميم نسبت به تراز نامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت

3-13- انتخاب و يا عزل اعضاء هيأت مديره

4-13- انتخاب يك نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلي و يك نفر علي البدل

5-13- تصويب كليه آیين نامه ها و ضوابط اجرائي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيأت مديره

6-13- تعيين روزنامه كثير الانتشار براي انتشار آگهي هاي انجمن

تبصره: در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصره 1 ماده 1 آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون موضوع ماده 2 مصوب دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.

ب ) هيأت مديره:
ماده 14- اعضاي هيأت مديره مركب از (9-5) نفر است كه 2 نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر سه سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. عضويت در هيأت مديره افتخاري است.

تبصره: جلسات هيأت مديره حد اقل هر يك ماه يكبار تشكيل مي شود و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء خواهد بود.

ماده15- هيأت مديره در اولين جلسه يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و يك نفر مدير عامل (عنداللزوم) و يك نفر خزانه دار با رأي كتبي اكثريت اعضاي هيأت مديره انتخاب مي نمايد.

تبصره 1: رييس هيأت مديره و مسئول اداره امور جاري انجمن و اجراي كليه مصوبات هيأت مديره و نماينده قانوني شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره2: امضاي اوراق تعهدآور با رييس هيأت مديره همراه با امضاي خزانه دار و مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رييس هيأت مديره و در غياب او نايب رييس خواهد بود.

تبصره3: چنانچه هر يك از اعضاي هيأت مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه (به تشخيص هيأت مديره) در جلسات شركت ننمايند، مستعفي شناخته خواهد شد.

تبصره 4: در صورت استعفا، بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

ماده 16- هيأت مديره موظف است ظرف حد اكثر چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايد.

تبصره- هيأت مديره قبلي تا تأييد هيأت مديره جديد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 17- وظايف و اختيارات هيأت مديره:

1 -17- وظايف و اختيارات عمومي و عادي و فوق العاده

2- 17- اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي

3-17- تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

4-17- تهيه ضوابط و مقررات و آئين نامه هاي اجرايي

5-17- تهيه گزارش سالانه فعاليت هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي

6-17- تهيه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومي

7-17- قبول هدايا و كمك هاي مالي براي انجمن

8-17- پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده
9-17- اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه

10-17- تشكيل كميته هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آن ها

11-17- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور

12-17- اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقی و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي شود در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكل به غير

13-17- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

14-17- پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده.

ج) بازرس:

ماده 18- انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر علي البدل خواهد بود كه هر 3 سال يكبار در جلسه مجمع عمومي عادي با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد.

ماده 19- وظايف بازرس به شرح زير است:

1-19- بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي.

2-19- بررسي گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومي.

3-19- گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.

4-19- دعوت از مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري.

ماده 20- شركت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان مي تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيأت مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.

ماده 21- در پايان هر سال مالي رياست هيأت مديره گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن و تراز نامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تاييد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

ماده 22 – منابع مالي انجمن عبارتست از:

1-22- حق عضويت اعضاء

2-22- هدايا و كمك ها

فصل پنجم – موارد انحلال انجمن

ماده 23- در صورت درخواست هيأت مديره يا بازرس و يا يک سوم اعضاء پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق العاده به هر دليل انجمن منحل مي گردد.

ماده 24- مجمع عمومي فوق العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيأت تصفيه و تعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد كرد.
ماده 25- هيأت تصفيه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي نمايد. ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و در روز نامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام گردد.

تبصره: باقيمانده دارائي هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج پس از تصويب هيأت مديره به يكي از مؤسسات آموزشي- تحقيقاتي كشور اهداء خواهد شد.فصل ششم- ساير مقررات

ماده 26- طرح ها و برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است چنانچه به نحوي از انحاء با وظايف يكي از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ارتباط داشته باشد پس از كسب موافقت وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ذيربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.

ماده 27- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 27 ماده و 14 تبصره در تاريخ 1/8/1372 به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيد.