انجمن اورولوژی ایران

انجمن اورولوژی ایران

انجمن اورولوژی ایران

اعضای انجمن

تصویر محمدهادی رادفر

محمدهادی رادفر

دبیر انجمن

تصویر محمدرضا نیکوبخت

محمدرضا نیکوبخت

نایب رئیس انجمن

تصویر دکتر عباس بصیری

دکتر عباس بصیری

رییس انجمن

تصویر دکتر فرزین سلیمانزاده

دکتر فرزین سلیمانزاده

عضو هيأت مديره

تصویر دکتر محمد علی زرگر شوشتری

دکتر محمد علی زرگر شوشتری

خزانه دار

تصویر فرزانه شریفی اقدس

فرزانه شریفی اقدس

عضو هيأت مديره

تصویر دکتر حسن جمشیدیان

دکتر حسن جمشیدیان

بازرس

تصویر سیدمحمد قهستانی

سیدمحمد قهستانی

عضو هيأت مديره