تصویر شاخص موجود نیست

نامه اعتراضی کمیته دستیاری به برگزاری آزمون دانشنامه بعد از فارغ التحصیلی

هوالشافی دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر باسلام همان طور که مستحضر هستید مصوبه اخیر شورای آموزش تخصصی وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی پس از فارغ التحصیلی دستیاران تخصص، باعث سردرگمی و نگرانی دستیاران مشغول به تحصیل
دسته بندی
تصویر شاخص موجود نیست

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۴/۷/۱۳۹۸

بسمه تعالی مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۴/۷/۱۳۹۸ حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر سلیمان زاده ، دکتر رادفر ، دکتر قهستانی ، دکتر جمشیدیان و دکتر زرگر. غایبین در جلسه : دکتر جمشیدیان و دکتر شریفی اقدس (وکالت به دکتر رادفر). مصوبه ۱
تصویر شاخص موجود نیست

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۲۸/۶/۱۳۹۸

بسمه تعالی مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۲۸/۶/۱۳۹۸ حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر سلیمان زاده ، دکتر رادفر ، دکتر قهستانی ، دکتر جمشیدیان و دکتر زرگر. غایبین در جلسه : دکتر نیکوبخت (وکالت به دکتر قهستانی) و دکتر شریفی اقدس. مصوبه ۱
تصویر شاخص موجود نیست

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۲۸/۶/۱۳۹۸

بسمه تعالی مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۲۸/۶/۱۳۹۸ حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر سلیمان زاده ، دکتر رادفر ، دکتر قهستانی ، دکتر جمشیدیان و دکتر زرگر. غایبین در جلسه : دکتر نیکوبخت (وکالت به دکتر قهستانی) و دکتر شریفی اقدس. مصوبه ۱
تصویر شاخص موجود نیست

برنامه کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس

برنامه کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با امتیاز باز آموزی