تصویر شاخص موجود نیست

اطلاعات زمان و مکان سخنرانی در روز سلامت مردان سال ۱۳۹۷

تصویر شاخص موجود نیست

اطلاعات زمان و مکان سخنرانی در روز سلامت مردان سال ۱۳۹۷

تصویر شاخص موجود نیست

در روز سلامت مردان آزمایشگاه قلهک تهران به صورت رایگان برای آقایان خدمات ازمایشگاهی انجام می دهد

آزمایشگاه قلهک واقع در خیابان شریعتی پشت ایستگاه مترو قلهک در روز سلامت مردان به تاریخ پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ آزمایشات کارکرد کلیه،ادرار و پروستات را به طور رایگان برای آقایان انجام می دهد (BUN، Cr،UA،UC،PSA)
تصویر شاخص موجود نیست

مشاوره و ویزیت رایگان در روز ملی سلامت مردان

تصویر شاخص موجود نیست

کنگره سالیانه انجمن پیوند اعضا مورخ ۲و ۳ اسفند ۱۳۹۷