تصویر شاخص موجود نیست

سمپوزیوم یک روزه ترومای سیستم اداری و تناسلی بیمارستان شهدای تجریش

برنامه تفضیلی سمپوزیوم تروماهای سیستم ادراری- تناسلی ۱۳/۱۰/۹۷ سالن کنفرانس بخش انکولوژی بیمارستان شهدای تجریش برگزار کننده: گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بخش ارولوژی بیمارستان شهداء تجریش زمان موضوع سخنران ۱۵/۸-۰۰/۸ قرآن، سرود ملی، خوش آمدگویی ۳۵/۸-۲۰/۸ صدمات دستگاه ادراری تناسلی در بیماران مولتیپل تروما در یک نگاه دکتر
تصویر شاخص موجود نیست

جذب همکاران متخصص ارولوژی در تهران

تصویر شاخص موجود نیست

جذب همکاران متخصص ارولوژی در تهران

تصویر شاخص موجود نیست

سومین کنگره سلامت مردان

تصویر شاخص موجود نیست

سومین کنگره سلامت مردان