تصویر شاخص موجود نیست

دکتر محمد رضا نوروزی دبیر کنگره: جزئیات برگزاری و برنامه اجرایی بیست و یکمین کنگره اورولوژی ایران

بیست و یکمین کنگره اورولوژی ایران امروز صبح در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز به کار کرد. برنامه در کلیه شاخه ها و گروه های اورولوژی در حال اجرا می باشد. صبح امروز برنامه در سالن عمومی در قالب سخنرانی، Lecture و پنل بر
تصویر شاخص موجود نیست

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران صبح امروز آغاز به کار کرد

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران صبح امروز در مرکز هماهیش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز به کار کرد. این کنگره از ۲۹ لغایت ۱ تیر ماه برگزار خواهد شد.این بخش از برنامه کنگره باسخنرانی دکتر بصیری ، دکتر نوروزی، دکتر پورمند، دکتر جوان و
تصویر شاخص موجود نیست

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران صبح امروز آغاز به کار کرد

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران صبح امروز در مرکز هماهیش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز به کار کرد. این کنگره از ۲۹ لغایت ۱ تیر ماه برگزار خواهد شد.این بخش از برنامه کنگره باسخنرانی دکتر بصیری ، دکتر نوروزی، دکتر پورمند، دکتر جوان و
تصویر شاخص موجود نیست

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران صبح امروز آغاز به کار کرد

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران صبح امروز در مرکز هماهیش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز به کار کرد. این کنگره از ۲۹ لغایت ۱ تیر ماه برگزار خواهد شد.این بخش از برنامه کنگره باسخنرانی دکتر بصیری ، دکتر نوروزی، دکتر پورمند، دکتر جوان و
تصویر شاخص موجود نیست

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران صبح امروز آغاز به کار کرد

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران صبح امروز در مرکز هماهیش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز به کار کرد. این کنگره از ۲۹ لغایت ۱ تیر ماه برگزار خواهد شد.این بخش از برنامه کنگره باسخنرانی دکتر بصیری ، دکتر نوروزی، دکتر پورمند، دکتر جوان و