تصویر شاخص موجود نیست

تشکیل جلسه هیات مدیره و گزارش دکتر کجباف به عنوان نماینده انجمن

تشکیل جلسه هیات مدیره و گزارش دکتر کجباف به عنوان نماینده انجمن
تصویر شاخص موجود نیست

تشکیل جلسه هیات مدیره و گزارش دکتر کجباف به عنوان نماینده انجمن

تشکیل جلسه هیات مدیره و گزارش دکتر کجباف به عنوان نماینده انجمن
تصویر شاخص موجود نیست

تشکیل جلسه هیات مدیره و گزارش دکتر کجباف به عنوان نماینده انجمن

تشکیل جلسه هیات مدیره و گزارش دکتر کجباف به عنوان نماینده انجمن
تصویر شاخص موجود نیست

تشکیل جلسه هیات مدیره و گزارش دکتر کجباف به عنوان نماینده انجمن

تشکیل جلسه هیات مدیره و گزارش دکتر کجباف به عنوان نماینده انجمن
تصویر شاخص موجود نیست

دکتر صوفی مجیدپور: کنگره سال ۹۶ پایه برای برگزاری هرچه بهتر کنگره سال ۹۷ بود

در پایان جلسه کمیته علمی کنگره سال ۹۷ آقای دکتر حشمت اله صوفی مجیدپور در خصوص این جلسه اظهار داشتند که از دلسوزی هیئت مدیره انجمن سپاسگذارم که با برنامه ریزی جدی علمی و دقیق تلاش کردند تا اعضایی که آگاه به مسائل و مشکلات اورولوژی کشور هستند را دعوت