تصویر شاخص موجود نیست

هفته کنترل بی اختیاری ادراری

هر سال در ماه ژوئن یک هفته به کنترل ادرار و علایم ادراری تحتانی اختصاص می یابد. امسال هم از ۲۵-۱۹ ژوئن به این موضوع اختصاص یافته است. شعار امسال ” می خواهم بخندم اما خود را خیس نکنم” : شادی لازمه زندگی است. بی اختیاری ادراری پدیده شایعی است
تصویر شاخص موجود نیست

هفته کنترل بی اختیاری ادراری

هر سال در ماه ژوئن یک هفته به کنترل ادرار و علایم ادراری تحتانی اختصاص می یابد. امسال هم از ۲۵-۱۹ ژوئن به این موضوع اختصاص یافته است. شعار امسال ” می خواهم بخندم اما خود را خیس نکنم” : شادی لازمه زندگی است. بی اختیاری ادراری پدیده شایعی است
تصویر شاخص موجود نیست

هفته کنترل بی اختیاری ادراری

هر سال در ماه ژوئن یک هفته به کنترل ادرار و علایم ادراری تحتانی اختصاص می یابد. امسال هم از ۲۵-۱۹ ژوئن به این موضوع اختصاص یافته است. شعار امسال ” می خواهم بخندم اما خود را خیس نکنم” : شادی لازمه زندگی است. بی اختیاری ادراری پدیده شایعی است
تصویر شاخص موجود نیست

هفته کنترل بی اختیاری ادراری

هر سال در ماه ژوئن یک هفته به کنترل ادرار و علایم ادراری تحتانی اختصاص می یابد. امسال هم از ۲۵-۱۹ ژوئن به این موضوع اختصاص یافته است. شعار امسال ” می خواهم بخندم اما خود را خیس نکنم” : شادی لازمه زندگی است. بی اختیاری ادراری پدیده شایعی است
تصویر شاخص موجود نیست

هفته کنترل بی اختیاری ادراری

هر سال در ماه ژوئن یک هفته به کنترل ادرار و علایم ادراری تحتانی اختصاص می یابد. امسال هم از ۲۵-۱۹ ژوئن به این موضوع اختصاص یافته است. شعار امسال ” می خواهم بخندم اما خود را خیس نکنم” : شادی لازمه زندگی است. بی اختیاری ادراری پدیده شایعی است