تصویر شاخص موجود نیست

2nd TURIN ADVANCED COURSE of RECONSTRUCTIVE UROLOGY, ANDROLOGY &ROBOTICS

تصویر شاخص موجود نیست

2nd TURIN ADVANCED COURSE of RECONSTRUCTIVE UROLOGY, ANDROLOGY &ROBOTICS

تصویر شاخص موجود نیست

دعوت به شرکت در دومین دوره های پیشرفته در تورین

Dear colleagues, dear friends, I'am glad to remember you that in Molinette university Hospital , Urology Clinic, we are organizing in TORINO the “2nd Turin Advance Course of Reconstructive Andrology, Urology and Robotic Surgery”. After the great success of the first edition, the new meeting will be hopefully, once again,
تصویر شاخص موجود نیست

دعوت به شرکت در دومین دوره های پیشرفته در تورین

Dear colleagues, dear friends, I'am glad to remember you that in Molinette university Hospital , Urology Clinic, we are organizing in TORINO the “2nd Turin Advance Course of Reconstructive Andrology, Urology and Robotic Surgery”. After the great success of the first edition, the new meeting will be hopefully, once again,
تصویر شاخص موجود نیست

تقویم اجرایی کنفرانس های ماهانه انجمن اورولوژی ایران برای سال آینده اعلام گردید.

به گزارش سایت انجمن اورولوژی ایران و به گفته دکتر محمد رضا نوروزی، دبیر انجمن اورولوژی ایران برای نخستین بار، برنامه های سالیانه جلسات پنج شنبه این انجمن از ابتدای سال 1396 تنظیم شده است. در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن، برنامه های ماهیانه که بر اساس نظر شرکت کنندگان