تصویر شاخص موجود نیست

انتخابات انجمن اورلوژی ایران در شاخه یزد انجام شد

جلسه انتخابات شاخه یزد در تاریخ ٩۵/۴/٢۴ ساعت٩/۵ شب با حضور اقاى دکتر یزدانى عضو هیات مدیره و مسول شاخه هاى شهرستانى در هتل صفائیه یزد برگزار گردید.نتایج انتخابات انجمن اورلوژی ایران در شاخه یزد به شرح زیر می باشد: دکتر وحیدی دکترمعین دکترعرفا دکتر زارع دکترنصیری در این انتخابات
تصویر شاخص موجود نیست

انتخابات انجمن اورلوژی ایران در شاخه یزد انجام شد

جلسه انتخابات شاخه یزد در تاریخ ٩۵/۴/٢۴ ساعت٩/۵ شب با حضور اقاى دکتر یزدانى عضو هیات مدیره و مسول شاخه هاى شهرستانى در هتل صفائیه یزد برگزار گردید.نتایج انتخابات انجمن اورلوژی ایران در شاخه یزد به شرح زیر می باشد: دکتر وحیدی دکترمعین دکترعرفا دکتر زارع دکترنصیری در این انتخابات
تصویر شاخص موجود نیست

انتخابات انجمن اورلوژی ایران در شاخه یزد انجام شد

جلسه انتخابات شاخه یزد در تاریخ ٩۵/۴/٢۴ ساعت٩/۵ شب با حضور اقاى دکتر یزدانى عضو هیات مدیره و مسول شاخه هاى شهرستانى در هتل صفائیه یزد برگزار گردید.نتایج انتخابات انجمن اورلوژی ایران در شاخه یزد به شرح زیر می باشد: دکتر وحیدی دکترمعین دکترعرفا دکتر زارع دکترنصیری در این انتخابات
تصویر شاخص موجود نیست

گزارش تصویری کنفرانس ماهیانه اورولوژی در ماه رمضان