تصویر شاخص موجود نیست

انتخابات انجمن اورلوژي ایران در شاخه يزد انجام شد

جلسه انتخابات شاخه يزد در تاریخ ٩٥/٤/٢٤ ساعت٩/٥ شب با حضور اقاى دكتر يزدانى عضو هيات مديره و مسول شاخه هاى شهرستانى در هتل صفائيه يزد برگزار گردید.نتایج انتخابات انجمن اورلوژي ایران در شاخه يزد به شرح زیر می باشد: دكتر وحيدي دكترمعين دكترعرفا دكتر زارع دكترنصيري در این انتخابات
تصویر شاخص موجود نیست

انتخابات انجمن اورلوژي ایران در شاخه يزد انجام شد

جلسه انتخابات شاخه يزد در تاریخ ٩٥/٤/٢٤ ساعت٩/٥ شب با حضور اقاى دكتر يزدانى عضو هيات مديره و مسول شاخه هاى شهرستانى در هتل صفائيه يزد برگزار گردید.نتایج انتخابات انجمن اورلوژي ایران در شاخه يزد به شرح زیر می باشد: دكتر وحيدي دكترمعين دكترعرفا دكتر زارع دكترنصيري در این انتخابات
تصویر شاخص موجود نیست

انتخابات انجمن اورلوژي ایران در شاخه يزد انجام شد

جلسه انتخابات شاخه يزد در تاریخ ٩٥/٤/٢٤ ساعت٩/٥ شب با حضور اقاى دكتر يزدانى عضو هيات مديره و مسول شاخه هاى شهرستانى در هتل صفائيه يزد برگزار گردید.نتایج انتخابات انجمن اورلوژي ایران در شاخه يزد به شرح زیر می باشد: دكتر وحيدي دكترمعين دكترعرفا دكتر زارع دكترنصيري در این انتخابات
تصویر شاخص موجود نیست

گزارش تصویری کنفرانس ماهیانه اورولوژی در ماه رمضان