تصویر شاخص موجود نیست

ضیافت شام انجمن اورولوژی ایران با دعوت از میهمانان خارجی برجسته مدعو

روز پنجشنبه سی ام اردیبهشت میهمانان خارجی شرکت کننده در کنگره اندویورولوژی در ضیافت شامی میهمان انجمن اورولوژی ایران بودند. در این ضیافت دوستانه که در یکی از رستورانهای نواحی کوهپایه ای شمال تهران برگزار شد، ابتدا ریاست انجمن اورولوژی ایران آقای دکتر بصیری در سخنانی کوتاه به میهمانان خیر
تصویر شاخص موجود نیست

ضیافت شام انجمن اورولوژی ایران با دعوت از میهمانان خارجی برجسته مدعو

روز پنجشنبه سی ام اردیبهشت میهمانان خارجی شرکت کننده در کنگره اندویورولوژی در ضیافت شامی میهمان انجمن اورولوژی ایران بودند. در این ضیافت دوستانه که در یکی از رستورانهای نواحی کوهپایه ای شمال تهران برگزار شد، ابتدا ریاست انجمن اورولوژی ایران آقای دکتر بصیری در سخنانی کوتاه به میهمانان خیر
تصویر شاخص موجود نیست

ضیافت شام انجمن اورولوژی ایران با دعوت از میهمانان خارجی برجسته مدعو

روز پنجشنبه سی ام اردیبهشت میهمانان خارجی شرکت کننده در کنگره اندویورولوژی در ضیافت شامی میهمان انجمن اورولوژی ایران بودند. در این ضیافت دوستانه که در یکی از رستورانهای نواحی کوهپایه ای شمال تهران برگزار شد، ابتدا ریاست انجمن اورولوژی ایران آقای دکتر بصیری در سخنانی کوتاه به میهمانان خیر
تصویر شاخص موجود نیست

ضیافت شام انجمن اورولوژی ایران با دعوت از میهمانان خارجی برجسته مدعو

روز پنجشنبه سی ام اردیبهشت میهمانان خارجی شرکت کننده در کنگره اندویورولوژی در ضیافت شامی میهمان انجمن اورولوژی ایران بودند. در این ضیافت دوستانه که در یکی از رستورانهای نواحی کوهپایه ای شمال تهران برگزار شد، ابتدا ریاست انجمن اورولوژی ایران آقای دکتر بصیری در سخنانی کوتاه به میهمانان خیر
تصویر شاخص موجود نیست

جلسه راهبردی هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران با دبیر فعلی و آینده SIU

در حاشیه کنگره اندو یورولوژی و لاپاروسکوپی ایران که در اردیبهشت ماه در تهران برگزار شد، هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران جلسه کاری مشترکی را با دو عضو ارشد انجمن بین المللی اورولوژی SIU برگزار گردند. در این جلسه معرفی اجمالی توسط دکتر بصیری و برخی اعضای دیگر، از فعالیتها