تصویر شاخص موجود نیست

پاسخ به نامه جناب آقای دکتر جهانگیری در مورد تعرفه

پاسخ به نامه جناب آقای دکتر جهانگیری معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت در مورد تعرفه جدول ضمیمه را مشاهده نمائید انجمن اورولوژی ایران
تصویر شاخص موجود نیست

پاسخ به نامه جناب آقای دکتر جهانگیری در مورد تعرفه

پاسخ به نامه جناب آقای دکتر جهانگیری معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت در مورد تعرفه جدول ضمیمه را مشاهده نمائید انجمن اورولوژی ایران
تصویر شاخص موجود نیست

۱۹th Congress of Iranian Urological Association (23rd to 26th August 2016)

۱۹th Congress of Iranian Urological Association (۲۳rd to 26th August 2016) IUA President: Dr. A. Basiri Congress President: Dr. M. Sedehi Scientific secretary: Dr. M. Ayati
تصویر شاخص موجود نیست

کنگره میان دوره اى انجمن ارولوژى در اهواز اغاز شد

به گزارش خبرنگار سایت انجمن اورولوژی، این انجمن عموما کنگره های خود را در تهران برگزار می نماید. همینطور این انجمن سالانه یک گنگره میان دوره ای در یکی از استانهای کشور برگزار می نماید. به دنبال برگزاری کنگره های میان دوره ای در استان های اصفهان و گیلان، کنگره
تصویر شاخص موجود نیست

کنگره میان دوره اى انجمن ارولوژى در اهواز اغاز شد

به گزارش خبرنگار سایت انجمن اورولوژی، این انجمن عموما کنگره های خود را در تهران برگزار می نماید. همینطور این انجمن سالانه یک گنگره میان دوره ای در یکی از استانهای کشور برگزار می نماید. به دنبال برگزاری کنگره های میان دوره ای در استان های اصفهان و گیلان، کنگره