تصویر شاخص موجود نیست

درباره “هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی” سال ۱۳۸۹

تاریخ موضوع شعار مرتبط ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ سلامت دهان ودندان مردان وسلامت دهان ودندان ۱/۱۲/۱۳۸۹ رفتارهای سالم ورفتارهای پرخطر کنترل رفتارهای پرخطر ضامن سلامت مردان ۲/۱۲/۱۳۸۹ ورزش ورزش روزانه ضامن سلامت مردان ۳/۱۲/۱۳۸۹ بیماریهای شغلی بیماریهای شغلی ،یک عامل تهدید کننده سلامت مردان ۴/۱۲/۱۳۸۹ سرطان ها پیشگیری از سرطان های شایع مردان